عدم شناسایی سیم کارت

چرا گوشی سیم کارت را نمی خواند؟

فهرست
خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+